Generalforsamling 31-01-2022

Referat af generalforsamling 31-01-2022 i MiD

TRAPHOLT

1) Valg af dirigent og referent:
Ad. 1: Karen Bech valgt til dirigent og Mie Ellekilde er referent
2) Bestyrelsens beretning v/formand Birgit Pedersen
Ad. 2: formandens beretning i stikord:
Afholdte bestyrelsesmøder
ONLINE JANUAR, MOLS DEN 9. TIL 10. JUNI, 16. AUGUST, 30. NOVEMBER 2021
Generalforsamling
Generalforsamling tirsdag 23. februar 2021 via Zoom. Indkaldelse udsendt ud senest 1. februar – altså rettidigt.
ODM Formidlerseminar
2021 aflyst. Men arbejdet med kommende formidlingsseminar 2022 gik i gang. Og ligger nu klar.
MiD Magasinet

 • Forår 2021, Digitalt Magasin om Digitale tiltag under nedlukning.
 • Efterår 2021: Museumsformidling for de yngste.
 • Arbejder med Magasinet forår 2022 (tema lægger sig op ad ODM Forårsmødet) er i gan

Temadage 2021
Ingen afholdte temadage i foråret – men MiD bestyrelsen opfordrede (i nyhedsbrev) medlemmerne til at melde tilbage, hvis de gerne vil lave en online aktivitet, møde eller lignende. Så ville MiD facilitere.
Temadag på Øhavsmuseet mandag den 20. september – AFLYST

Studietur 2021
Studieturen planlagt til DK – oktober/november – AFLYST
(Ribe: Heksemuseet, Vadehavscentret, Tirpitz, Domkirken var på programmet).

Studietur 2022
Gunner og Jane fra Arken vil gerne stå for studieturen 2022 i udlandet

Molsmødet speciel
På mødet var der fokus på indsatsområder – struktur og ansvarsområder – fremtidige planer – herunder bestyrelsens fremtid. Dette foregik blandt andet gennem workshop.
Vi kiggede på mulige nye medlemmer – kunne Nordtyskland være en ide (se fx Projekte Nordmus – NORDMUS).

Generel opfordring fra bestyrelsen
Vi vil til stadighed opfordre medlemmerne til at sende os relevante ting (seminarer, workshops, kurser, jobopslag etc) til os som vi kan lægge på FB.

Udskiftning i bestyrelsen
Jakob Stig Nielsen, Mie Ellekilde og Birgit Pedersen

Input fra deltagere ved generalforsamling på baggrund af formandens beretning:

 • Nils Jensen fra ODM italesatte problematikkerne ved at formidlingsbegrebet er blevet meget diffust og spredt, så derfor kunne det være en idé at sætte fokus på, hvordan foreningen fremstår og hvordan vi omfavner de mange forskellige forståelser af, hvordan formidling som begreb forstås.
 • Kunne være et oplæg til den nye bestyrelse at se på, hvordan vi styrker eventuelle samarbejder mellem MiD og de mange andre spillere (Skoletjenesten, ICOM CECA, museernes egne store tiltag etc.).
 • En anden opgave kunne være mere fokus på faginteresser, så flere potentielle medlemmer kan se værdien af MiD

3) Fremlæggelse af regnskab og budget v/ kassere Rikke Johansen Smidt (afbud pga. sygdom, derfor laves fremlæggelse af suppleant Henrik Sell):
Ad. 3: Vedr. regnskabet: OBS på punktet med de -16.500 kr/medlemskontingenter
Vedr. budget: OBS på, at der ikke er afsat udgifter til generalforsamling

4) Godkendelse af regnskab
Ad. 4: GODKENDT

5) Fastsættelse af kontingent
Ad. 5: Der er enighed om, at kontingentet på 350 kroner bibeholdes

6) Indkomne forslag
Ad. 6: Intet at bemærke

7) Valg til bestyrelsen
Ad. 7:

 • Rikke Johansen Smidt, Karen Grøn og Merete Essenbæk er ikke på valg
 • Henrik Sell genopstiller som suppleant
 • Birigt Pedersen og Mie Ellekilde er på valg og genopstiller ikke
 • Jakob Stig Nielsen er suppleant og genopstiller ikke
 • Karen Dubery (Museum Østjylland) opstiller som nyt medlem – er valgt
 • Wenche Maderbacher (Moesgaard/ICOM CECA) opstiller som nyt medlem – er valgt
 • Thea Højvang Rasmussen (Nordjyske Museer) opstiller som nyt medlem (bekræftet pr. mail/Henrik Sell) – er valgt.

8) Evt.

 • Wenche orienterede om, at der er europæisk ICOM CECA-konference på Moesgaard. Tema er ”ENJOYMENT” og der kommer et call for papers.
 • Nils Jensen opfordrede til, at flere får meldt sig til Formidlingsseminaret.

Efter generalforsamlingen var der omvisning i udstillingen Verner Panton – tak for en spændende tur, Karen!

Scroll to Top