Om MiD

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID)
Foreningens navn er: FORENINGEN MUSEUMSFORMIDLERE I DANMARK – forkortet MID.

Formål
Foreningen Museumsformidlere i Danmark har til formål
1) – at styrke, udvikle og synliggøre arbejdet med formidling – herunder udstillinger og undervisning – ved danske museer og lignende kulturinstitutioner.
2) – at fremme samarbejdet om museumsformidling lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Medlemmerne
Som medlem kan optages enhver, der arbejder med formidling på museer og lignende kulturinstitutioner. Som passivt medlem kan andre interesserede optages. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer.
Medlemsskabet er personligt.

Organiseringen Foreningen Museumsformidlere i Danmark er en landsdækkende faglig forening. Arbejdet kan organiseres i arbejdsgrupper efter interesse eller arbejdsområde.

Det internationale samarbejde varetages af en fast arbejdsgruppe med reference til ICOM-CECA (International Council og Museums-Comittee for Education and Cultural Action).

Arbejdet
Stk. 1 Foreningen Museumsformidlere i Danmark arrangerer medlemsmøder, konferencer, ekskursioner og studieture m.v.
Stk. 2 Foreningen Museumsformidlere i Danmark arbejder for repræsentation i relevante fora i den danske og i den internationale museumsverden. Foreningen arbejder endvidere for at repræsentere museumsverdenen i andre formidlingssammenhænge.
Stk. 3 Foreningen Museumsformidlere i Danmark redigerer og udgiver et medlemsblad om museumsformidling.

Bestyrelsen
Stk. 1 Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Stk. 2 Et flertal af den daglige bestyrelse arbejder på statsanerkendte museer.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 3 af de valgte medlemmer.
Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for sit og arbejdsgruppernes arbejde.
Stk. 6 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld. Stk. 7 Til retsligt at forpligte foreningen kræves formandens og mindst to bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Generalforsamlingen
Stk. 1 Foreningen afholder en årlig generalforsamling inden marts måned.
Stk. 2 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer afgøres ved 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Ved vedtægtsændringer stemmes ved fremmøde, pr. brev eller ved fuldmagt.
Stk. 3 Forslag til behandling skal være formanden i hænde inden 1. februar.
Stk. 4 Dagsordenen samt revideret regnskab udsendes til samtlige medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde flg. punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning
3) Regnskab til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) budget
6) Indkomne forslag
7) Valg af: [a] medlemmer til bestyrelsen (2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år), [b] 2 suppleanter til bestyrelsen, [c] 2 revisorer og [d] 1 revisorsuppleant
8) Eventuelt.

Foreningens opløsning
Stk. 1 Foreningens opløsning kan besluttes af 2/3 af medlemmerne ved en urafstemning. Stk. 2 En eventuel formue overdrages til et formål, der efter bestyrelsens skøn tilgodeser museumsformidling.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling på Hollufgård i Odense 1. juni 1999

MiD efterlyser to gange årligt artikelforslag til de pågældende temaer

– hold øje med MiDs Facebookside og denne hjemmeside.

Scroll to Top