Generalforsamling 30-01-2020

Referat fra MiDs generalforsamling på Trapholt torsdag den 30. januar 2020 kl. 10.00-11.00

1) Valg af dirigent og referent
Rikke Johansen Smidt valgt som dirigent, Jakob Stig Nielsen som referent.

2) Beretning v. Birgit Pedersen
Formanden berettede om foreningens aktiviteter 2019, herunden afholdelsen af to temadage, foreningens arbejde med ODMs formidlingsseminar, studieturen hvor 19 MiD-medlemmer sammen tog til Manchester. Der er i 2019 desuden udkommet to numre af foreningens magasin, hvoraf det ene er lavet i samarbejde med magasinet Danske Museer. Da magasinet er en omkostningstung post på budgettet, hvor især porto vejer en del. Se iøvrigt “Formandens beretning 2019” nedenfor
Der var blandt deltagere diskussion omkring formidlingsseminaret og omkring prisen på seminaret, som var en udfordring for mange museer, og hvilken ønsker der er til standard omkring faciliteter, forplejning og overnatning. Der kom desuden forslag om fremover at lade medlemmerne vælge mellem få bladet digitalt eller trykt med posten. 

3) Regnskab til godkendelse
Kasserer Henrik Sell gennemgik foreningens økonomi og de enkelte poster i 2019-regnskabet, herunder en redegørelse for alle udgifter herunder. Indsatsen for fortsat at få flere medlemmer for på den måde at konsolidere foreningens økonomi fortsætter i 2020. Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen

4) Indkomne forslag
Der var ingen rettidigt indkommende forslag. I forsamlingen kom der spørgsmål til om hvorvidt det var en fordel hvis foreningens generalforsamlingen – tidligere – lå som en del af formidlingsseminaret.
Der var en diskussion omkring medlemsfordele og hvordan man gjorde medlemsskab af foreningen mere attraktivt. Her blev der bl.a. nævnt mulighed for at få jobopslag, det at sætte fokus på netværksdelen og mulighed for at sætte finde partnerskaber. Derudover snakke om samarbejde ud over faggrænserne, f.eks. med teatrene .
Der var forslag om at gøre bestyrelsen større og lidt snak omkring den geografiske spredning blandt medlemmer.

5) Valg til bestyrelsen
– Merete Essenbæk, Henrik Sell og Jakob Stig Nielsen var ikke på valg.
– Birgit Pedersen og Mie Ellekilde samt suppleanterne Karen Bech Jessen og Rikke Johansen Smidt var på valg og alle ønskede at genopstille. Der var ingen andre kandidater, hvorfor alle fire blev genvalgt uden afstemning.

6) Eventuelt.
Løs snak under eventuelt.

Dagens program fortsatte herefter videre med temadag om udfordringer af sanserne i udstillings- og formidlingsarbejde med udgangspunkt i Trapholts aktuelle udstilling Sense Me

Scroll to Top