Generalforsamling 31-01-2023

Referat af generalforsamling 2023 i MiD

31. januar 2023 kl. 10 -11 på CLAY Keramikmuseum Danmark

1.  valg af dirigent og referent:

Ad. 1: Wenche Maderbacher valgt til dirigent og Henrik Sell som referent.

2.  Bestyrelsens beretning v/formand Karen

Resumé af formandens beretning:

Bestyrelsesmøder 2022

Der blev afholdt en række online og fysiske bestyrelsesmøder i 2022. Bestyrelsen har ligeledes afholdt det årlige bestyrelsesseminar i et sommerhus ved Strib. Her gik vi i dybden med MiDs formål samt fik udfærdiget et årshjul for bestyrelsens arbejde, især med fokus på en kommunikationsplan og en strategi for at tiltrække flere nye medlemmer til foreningen. Der var desuden fokus på følgende indsatsområder: – fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen – fremtidige medlemsaktiviteter – herunder foreningens fremtid og formål. Bestyrelsen har besluttet, at Facebook skal have mere indhold, og der blev afsat midler til at booste MiDs facebookside. Vi vil til stadighed opfordre jer, medlemmer, til at sende os relevante forslag til seminarer, workshops, kurser, jobopslag etc.. som vi kan lægge på Facebooksiden.

ODM Formidlerseminar

Tre medlemmer af bestyrelsen, Karen, Henrik og Rikke, arrangerede i samarbejde med ODM den årlige formidlingskonference i Svendborg med 110 deltagere. Her blev den årlige formidlingspris givet til Fredericia Museum.

Fremover har MiD fået en ny rolle i forhold til planlægningen af formidlingskonferencen. MiD deltager med faglig sparring, men en ny ekstern koordinator står for planlægningen af program og de praktiske opgaver. Vi modtager derfor ikke længere honorar for arbejdet. Kathrine Svanum Andersen fra Velux er koordinator for form og hun gør et stort stykke arbejde.

MiD Magasin

Der er udkommet to MiD Magasiner i 2022, hvoraf det ene blev uddelt på formidlingskonferencen. Næste nr. vil ligeledes blive uddelt på årets konference til medlemmer.

Temadage 2022

Der blev afholdt to temadage på henholdsvis museet FLUGT og Museum Sønderjylland.

Temadage 2023

Bestyrelsen arbejder på at afholde flere temadage i 2023, bl.a. i samarbejde med Det Nationale Skoletjenestenetværk. Allerede nu er planlagt en studiedag på KØN – Gender Museum Denmark i Århus.

Studietur 2022

Årets studietur gik til Oslo og var en stor succes med besøg på de vildeste museer og med et fantastisk vejr. Det er misundelsesværdigt at opleve hvor mange penge, der bruges på museer i Norge.

Studietur 2023

Næste studietur går til Hamburg, sidst i august måned.

Brugerundersøgelse

Bestyrelsen har gennemført en brugerundersøgelse for at få et indtryk af, hvad medlemmerne mener om MiD Magasinet fremtidige form, om det skal være et digitalt eller et trykt magasin.

Undersøgelsen viste, at 86% af besvarelserne har læst magasinet indenfor det seneste år samt at 69% af besvarelserne ønsker et digitalt magasin.

Angående temadage viste undersøgelsen, at medlemmerne gerne vil opleve forskellige udstillinger og formidlingstiltag.

Ved spørgsmål om hvad, der afholder medlemmer fra at deltage i temadage, er den overvejende årsag, at manglende tid til at deltage.

Input fra deltagere ved generalforsamling på baggrund af formandens beretning:

 • Der kunne laves nogle webinarer
 • Der kunne laves flere online ”møder”
 • Temadage skal holdes direkte og med det personlige møde.
 • Der kunne afholde temadage i hver region af landet året igennem.
 • Webinar skal være til vidensdeling og oplæg. Man kan godt lave gruppearbejde i virtuelle rum – det giver lidt netværk.
 • Man kan godt lave online rundvisninger i udstillingerne – som fx Karen gjorde under Corona
 • Man kan spørge museer, der har mulighed for det, om de vil stå for et webinar.

3.   Fremlæggelse af regnskab og budget

v/ kassere Rikke Johansen Smidt

Regnskab 2022

MiD er en sund forening med en formue på 129.000 kr. Omsætningen har i 2022 været 105.950 kr.

Omkostninger har i perioden været 72.503 kr.

Årets resultat bliver derfor på et overskud på 33.447 kr.

Det er ikke muligt at inddrive kontingent for 2022 fra medlemmer der ikke er betalt Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Budget for 2023

Vi har 244 medlemmer på vores medlemsliste, men ikke alle betaler kontingent, vi har derfor sat kontingentindtægten for 2023 til 60.000 kr. Vi mangler ligeledes de 30.000 kr. fra ODM. Vi har derfor valgt (til dels på baggrund af brugerundersøgelsen) ikke længere at udgive magasinet i en trykt udgave, men i fremtiden kun at udgive det som en webudgave med eksklusiv adgang for medlemmer. Vi kommer på den baggrund ud med et overskud på knap 9.000 kr.

Kommentarer til regnskabet fra generalforsamlingen.

 • Kan man ikke give oplægsholdere en erkendelighed for oplæg? – Svaret fra bestyrelsen er, at det gør vi allerede.
 • Skal man ikke melde sig ud af foreningen, når man ikke vil være medlem? Man skal gøre det klart for det medlem, der ikke betaler kontingent, at de bliver slettet af medlemslisten. De hænger formeldt på regningen.
 • Skal vi have to nyhedsbrevslister, en for medlemmer og et for interessenter – men der er noget GDPR, som der skal tages hensyn til.
 • Skal vi have et reduceret medlemskontingent for nye/unge medlemmer? Svaret fra bestyrelsen er, at det er meget tungt administrativt.
 • Vi skal overveje at bruge folks private mailadresser, så vi kan holde fast i dem, hvis de får nyt arbejde.
 • Måske skal vi lave medlemskabet om til et institutionsmedlemskab. Svaret fra bestyrelsen er, at det kræver nye foreningslove.

4.  Godkendelse af regnskab

Ad: 3 GODKENDT

5.  Fastsættelse af kontingent

Ad. 5:

Der er enighed om, at kontingentet på 350 kroner bibeholdes.

6.  Indkomne forslag

Ad. 6:

Intet at bemærke.

7.  Valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer

Ad. 7:

 • Henrik Sell og Thea Højvang Rasmussen genopstiller som suppleanter.
  • Rikke Johansen Smidt, Karen Bech Jessen og Merete Essenbæk genopstiller til bestyrelsen.

Følgende blev valgt til MiD bestyrelse:

Rikke Johansen Smidt, Karen Bech Jessen og Merete Essenbæk er valgt til bestyrelsen. Henrik Sell og Thea Højvang Rasmussen er valgt som suppleanter.

Bestyrelsen består således af:

Karen Bech Jessen (Trapholt) – formand

Rikke Johansen Smidt (Viborg Museum) – kasserer Merete Essenbæk (Museum Sønderjylland)

Karen Dubery (Museum Østjylland)

Wenche Maderbacher (Moesgaard / ICOM CECA)

Suppleanter:

Thea Højvang Rasmussen (Nordjyske Museer) Henrik Sell (Tidligere Naturhistorisk Museum)

8.  Evt.

Intet at bemærke.

Scroll to Top